SOCJOLOGIA

18 listopada 2006 r.
Obiektywną stronę osobowości możemy poznawać i to obiektywne "ja" czyli "mi" kontroluje nasze działanie.

Nasza osobowość kształtuje się na trzech etapach:
1. Naśladownictwo - czyli imitacji, dziecko w tym etapie kopiuje zachowania rodziców i rodzeństwa i nie ma świadomości swojej odrębności.
2. Zabawa - rozpoczyna się w wieku 2 lat i na tym etapie dziecko jest świadome swojej odrębności, uznaje siebie jako przedmiot i zaczyna odgrywać rolę ważnej osoby.
3. Stadium gry - na tym etapie dziecko przyswaja role innych ludzi.

KULTURA - nie ma odcienia oceny w socjologii, w życiu codziennym ma natomiast pozytywną ocenę.

Każdy człowiek posiada kulturę.

W socjologii każda kultura jest tak samo ważna.

Pierwszą osobą która zdefiniowała kulturę był anglik TYLOR, wg niego na kulturę składa się zestaw wiedzy, wierzeń, praw, zwyczajów i tego co jednostka może nauczyć się w społeczeństwie.

Wartości kulturowe są podzielone przez członków danego społeczeństwa, jest one powszechne.

Kultura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Kultura:
- wyuczone sposoby zachowań
- społeczne dziedzictwo
- suchy wzorzec
- wzory postępowania

W znaczeniu socjologicznym kultura:
a) tylko człowiek posiada kulturę
b) powstaje ponieważ tylko człowiek jest istotą społeczną.
c) aby zaistniała kultura potrzebne jest porozumiewanie się za pomocą symboli
d) kultury zbiegają się z poszczególnymi granicami państw
e) kulturę otrzymujemy na drodze interakcji.

Charakterystyka kultury:
1. dynamiczna - kultura mocno zmienia się na skutek rozwoju sieci lokomocji
2. kultury różnią się od siebie, lecz mają też cechy wspólne np. to że ludzie żyją w małżeństwach, religie.
3. każda jednostka, osoba, uczestniczy w kulturze, tworzy ją i uzupełnia
4. kultura przenika wszystko bo każdy nasz ruch ma swój cel.

Bez norm życie w społeczeństwie nie byłoby możliwe.

Wielorakość norm - wynika ze stopnia ich obowiązywania

Prawa - normy ogłoszone przez rządy państwa i przestrzegania ich wymuszone jest karami.

Różnice kulturowe wynikają z różnic geograficznych.

Etnocentryzm - wyuczone i niemożliwe do uniknięcia tendencje do uznawania własnej kultury za wyższe i lepsze.

Pozytywne cechy etnocentryzmu:
- wpływa stabilizująco na istniejący stan rzeczy
- wzmacnia lojalność, jedność i morale społeczeństwa

Negatywne cechy etnocentryzmu:
- powstrzymuje zmiany